เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางรุ่งนภา ตระการจันทร์  
  รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  
     
  นางรุ่งนภา ตระการจันทร์  
   รองปลัดเทศบาล  
 
 นางสาวภัณฑิรา  อินธิเสน
 นางจิรานุภา  อืดผา  นายสุธีลักษณ์  รสานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัด  เจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
   
พันจ่าเอกไสยา  สิงห์ชา
 นายสัญญา  วิลาศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม