เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการขยายเครือข่ายข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน [ 1 ธ.ค. 2564 ]18
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 พ.ย. 2564 ]17
3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน ออกมาเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน [ 25 พ.ย. 2564 ]16
4 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 20 ต.ค. 2564 ]25
5 ประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตามพระราชบัญญัติสวงนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ต.ค. 2564 ]22
6 ขอส่งประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี [ 19 ต.ค. 2564 ]17
7 ประกาศ เทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่งไฮประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]24
8 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง) [ 13 ส.ค. 2564 ]18
9 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]53
10 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ [ 27 ก.ค. 2564 ]37
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2564 ]43
12 ประชาสัมพันธ์งานเทศกิจ [ 2 มิ.ย. 2564 ]36
13 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น"พ้นภัย" [ 3 พ.ค. 2564 ]47
14 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2564 ]47
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดบึงกาฬ [ 3 พ.ค. 2564 ]45
16 แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ [ 27 เม.ย. 2564 ]45
17 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ [ 23 เม.ย. 2564 ]47
18 การขยายระยะเวลาการประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่๑๑) [ 23 เม.ย. 2564 ]47
19 กฏกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๖๔และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรองและการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการคว [ 23 เม.ย. 2564 ]42
20 เน้นย้ำแนวทางการปฎิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอสำหรับการบริหารสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับพื้นที่ [ 23 เม.ย. 2564 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5