เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]15
2 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]18
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]18
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]16
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปรรงใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]16
6 มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]15
7 ประกาศ มาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ปี 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]17
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]17
9 มาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]16
10 มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]17
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าสารและ จพง. ประจำศูนย์ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]16
12 ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]15
13 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]16
14 ประกาศ เรื่อง ป้ายโฆษณา 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]17