เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 22 มี.ค. 2565 ]48
2 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 28 ม.ค. 2565 ]25
3 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]44
4 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]3
5 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]3
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งการทุจริต หรือตรวจสอบพบการทุจริต พ.ศ.2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]4
7 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปรรงใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2654 [ 20 พ.ค. 2564 ]3
8 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]4
9 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]3
10 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]3
11 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]3
12 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]72
13 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]72
14 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]72
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปรรงใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]72
16 มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]69
17 ประกาศ มาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ปี 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]69
18 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]71
19 มาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]68
20 มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]71
 
หน้า 1|2