เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ระเบียบเทศบาลตำบลป่งไฮ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 ก.ย. 2564 ]14
2 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อการขออนุญาตตามเทสบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮที่ออกตามราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 20 ก.ย. 2564 ]13
3 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 20 ก.ย. 2564 ]14
4 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อยื่นคำขอการรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ย. 2564 ]14
5 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อยื่นคำขอรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ก.ย. 2564 ]18
6 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ก.ย. 2564 ]13
7 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน [ 20 ก.ย. 2564 ]15
8 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อยื่นคำขอรับการรับสมัครเข้าเรียน การย้ายเข้า/ย้ายออกของศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 20 ก.ย. 2564 ]14
9 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ก.ย. 2564 ]14
10 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 ก.ย. 2564 ]13
11 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 ก.ย. 2564 ]14
12 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อการขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 ก.ย. 2564 ]13
13 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ย. 2564 ]13
14 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) [ 15 ก.ย. 2564 ]14
15 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 13 ก.ย. 2564 ]14
16 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการขอกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ [ 16 มิ.ย. 2564 ]19
17 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการใช้บริการรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลป่งไฮ พ.ศ. 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]18
18 แบบคำร้องขอรับบริการรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ [ 2 มิ.ย. 2564 ]21
19 ระเบียบเทศบาลตำบลป่งไฮ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการให้บริการรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลป่งไฮ พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]20
20 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลป่งไฮ ว่าด้วยเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทศกิจ พ.ศ.2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]24
 
หน้า 1|2