เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การบริหารจัดการหน่วยงานกับการใช้กลยุทธ์การสร้างองค์กรยุคใหม่ [ 20 มิ.ย. 2565 ]3
2 แนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2565 ]5
3 แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา COVID-19 [ 17 มิ.ย. 2565 ]8
4 หลักธรรมาภิบาล [ 16 มิ.ย. 2565 ]5
5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 16 มิ.ย. 2565 ]5
6 “การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น” [ 15 มิ.ย. 2565 ]6
7 ปัญหาการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย [ 15 มิ.ย. 2565 ]6
8 คู่มือเลือกตั้งท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2565 ]6
9 คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2565 ]7
10 คู่มือเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 มิ.ย. 2565 ]6
11 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 13 ธ.ค. 2561 ]258