วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านป่งไฮ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 8298 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง