เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สาสน์จากนายกเทศมนตรี

นายสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลป่งไฮจัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ เพื่อให้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลป่งไฮได้ดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามพันธกิจและนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กระผมมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงาน แบบเชิงบูรณาการ ทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม เทศบาลตำบลป่งไฮจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน กลไกทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมในเขตเทศบาลตำบลป่งไฮ โดยยึดหลักการ “พัฒนาชีวิต วิธีคิดทันสมัย เพื่อป่งไฮด้วยใจรัก” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่งไฮ ทิศทางการพัฒนาจะยึดหลักความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งกระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลป่งไฮ ดังนี้ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านสังคม 5. ด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านการเมือง ในช่วงที่ประเทศเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในตำบลป่งไฮ กระผมได้ให้ความสำคัญและได้มีส่วนร่วมช่วยบรรเทาปัญหา ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตำบลและควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้ลดลง อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อรถตู้พยาบาล จัดหาหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่งไฮ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมาและจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลป่งไฮ ให้มีศักยภาพนำไปสู่ความเจริญ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดไป (นายสุวรรณา กุมภิโร) นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ