เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ผู้นำประชาธิปไตย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ทุกคนมีงานทำ วัฒนธรรมยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มุ่งเน้นคุณภาพ พันธกิจ : 1.จัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชน 2.พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ 3.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 4.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมและรักษาประเพณีอันดีงาม 6.สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ 7.เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อบริการประชาชน 8.ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพ และการเกษตรแก่ประชาชน 9.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 10.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการงานป้องกันและบบรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป้าประสงค์รวม : 1.การคมนาคมมีความพร้อมสามารถรองรับการขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 2.ระบบไฟฟ้า ประปา มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 3.แหล่งน้ำตามธรรมชาติสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงต่อความต้องการของประชาชน 4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ 5.ป้องกันโรคติดต่อ 6.บุคลากรมีศักยภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 7.เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 8.สนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ อปพร. และจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ให้ครบร้อยละ 2 ของจำนวนประชากร 9.ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเองและสอดส่องดูแลป้องกันยาเสพติด 10.เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ 11.ประชาชนอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ และจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 12.ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการเกษตร มีแหล่งน้ำเพียงพอทำการเกษตร และในการประกอบอาชีพและเพิ่มมูลค่าสินค้า