เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

กองสวัสดิการสังคม

     
   นายสัญญา  วิลาศรี  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
 จ่าเอกสมศักดิ์ กุมภิโร   นางสาวชยดา  กุมภิโร  นายอนุศิษฎ์  ภักดี นายสมคิด บุญมา
เจ้าพนักงานธุรการ นักพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน