เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

กองการศึกษา

 
พันจ่าเอกไสยา  สิงห์ชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
 
นางประภา  ศรีโชติ
 นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวรัชนีวรรณา หารชะนะวงษา 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
นางสาวนิภารัตน์ ต้นเกษ
นางบุญยง  อุ่นวิเศษ
นางคำแปลง  พันธุ์พรหม
ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.2
   
นางวงเดือน  ทำดี นางสุดาวดี  กุลตา
นางสาวมาลินี  กุมภิโร
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.1
   
นางสาวพัชรี  สีเทพ นางสาวราตรี   อินทร์ลี นางสาวสุมิตรา   ทิพย์กัลยา
 ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
 
นายแสงอนันต์  ไกรธิราช
นางสาวพรทิพย์  ทองห่อ
นางมนิดา  ศรีพิทักษ์
ครู คศ.2
 ครู คศ.2 ครู คศ.2
   
นางสาวสุรีรัตน์ นามบุตร นางสาวธะนิตดา      ศรีละพันธ์  นางวราภรณ์  เทพสุริ
 ครู คศ.1 ครู คศ.1
 ครู คศ.1
 
 
 นางวชิราภรณ์  บุญทาป  นางอรัญญา  กุลตา  
 ครู คศ.1  ครู คศ.1  
     
 นางวนิดา  คำยศ  นางเสริม  เรืองศรี นางหนูเวียง  รัตนศรี
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวช่อเพชร  สุมาลัย นางสาวอำนวย  จิตมาต นางพนาวัลย์  ภักดีแก้ว
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
 นางเกษแก้ว  กลิ่นศรีสุข  นายสุรัฐ  เชื้อตาหมื่น  นางพรทิพย์  อปลัด
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
 นางจินตนา  จาจี  นางเพ็ญศรี  มหาศาล  ว่าที่ร้อยตรีวิศทิญา  แสนศรี
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวชลธิชา  คำภูษา  นางรัตติยากร      ปิยะราช  นางภานุมาศ  พรมสาขา ณ สกลนคร
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
   
 นางอวยพร อ่อนทา  นายศรชัย  สายสิงห์ นางสาวมนเทียน     ทองห่อ
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก