เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

กองช่าง

   
   นายสุธีลักษณ์  รสานนท์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางสาววันวิสาข์  โล่คำ จ่าเอกสมศักดิ์ กุมภิโร
 เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานธุรการ
   
 นายมะลิทอง  ทำดี  นายวิชิต  หมื่นศรี
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา
 
 
 นายวิชัย สัตถาผล
นายอิทธิศักดิ์  เทรักสี  นายสิทธิชัย  หารธงชัย
 พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา  พนักงานผลิตน้ำประปา
 

นายญาณากร คิลาลาย
นายรัตไกล  ศรีพิทักษ์ นายวรวุฒิ  ดวงเลิศ นายทรงฤทธิ์  กุมภิโร
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
     
นางสาวสมัย  ยางธิสาร   
 นายภกิตติศักดิ์  ศรีพิทักษ์  
พนักงานจดมาตรน้ำ
 คนงานผลิตน้ำประปา