เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

กองคลัง

   
 
  นางเพ็ญพาณี  ปุริยะวงค์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 นางจิรานุภา  อืดผา
นางสาวปิยะธิดา  ศรีคุณแสง
เจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี
นักวิชาการคลัง
นางสาวลำไพ    ยศศักดาจริญ นางสาวิตรี   สีโสดา นางสาวพรรณปพร      เวียงอินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ
   
 
นางสาวกาญจนา   แสงเลข
นางสาวสงกรานต์    นันแก้ว
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ