เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

กองคลัง

     
   นางจิรานุภา  อืดผา  
  เจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
 นางจิรานุภา  อืดผา สิบเอกประสงค์  ปะโปตินัง นางสาวลำไพ    ยศศักดาจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   
นางสาวสงกรานต์    นันแก้ว
นางสาวกาญจนา   แสงเลข
  นางสาวพันณิตา ไชยเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

 
 
นางสาวพจนาถ  ศิริเวช

 
 
คนงานทั่วไป