เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานปลัด

     
  นางสาวภัณฑิรา  อินธิเสน  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
 พันจ่าเอกไสยา  สิงห์ชา  นางสาวนิภาพร  ไพชัยยนต์ นายศุภกฤษ์ โตโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล นิติกร
   

 นางสาวนารี  วรรณโสภา
ส.ต.ท. ทศพล  จักสาน
 นักวิชาการสาธารณสุข
นักจัดการงานเทศกิจ

สิบเอกประสงค์  ปะโปตินัง
จ่าเอกเอกรักษ์ กุลมงกุฎ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
นางสาวสุภารัตน์  กุลตา นายสมศักดิ์  พรมกสิก
นางสาวปัทมา มีทองแสน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
     
 นายสุเวทย์    พลรัตน์  นายพนม    อินทร์บุตร  นายสุวร    รัตนศรี
 ยาม  พนักงานขับรถส่วนกลาง  พนักงานประจำรถขยะ
     
 นายเมฆิน    มีทองแสน  นายพงษ์พันธ์   น้อยสารบรรณ์  นางพิทร์สวาท  ศรีพิทักษ์
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  คนงานทั่วไป
     
 นายสถิตย์    ทองห่อ  นายทวีป อินลี  นายลำปาง  น้อยสารบรรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง  พนักงานขับรถกู้ชีพ  พนักงานขับรถกู้ชีพ