เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร


นายสุวรรณา  กุมภิโร
นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
โทร.084-4593397


นายประดิษฐ์   เหลาคำ
นางวาสนา   ไชยเดช
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
โทร.095-1675736
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
โทร.084-3933575


นายตอม  หารธงชัย นายชาญชัย    จิระพร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
โทร.087-0992757
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
โทร.086-0170625
     
   นางรุ่งนภา ตระการจันทร์  
  รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 

โทร. 092 953 9147

     
   นางรุ่งนภา ตระการจันทร์  
  รองปลัดเทศบาล  

โทร. 092 953 9147